Menü anzeigen

Ogólne warunki użytkowania
aplikacji cafe+co SmartPay

1 ZAKRES

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej OWH) mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między cafe+co International Holding GmbH lub cafe+co Österreich Automaten-Catering und Betriebsverpflegung Ges.m.b.H. (zwaną dalej cafe+co) z jednej strony, a użytkownikiem aplikacji SmartPay (zwanym dalej użytkownikiem) z drugiej. W związku z tym mają one zastosowanie do wszystkich treści, funkcji i innych usług, udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji SmartPay.

1.2 Rejestrując użytkownika w aplikacji SmartPay zgodnie z punktem 3, użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych OWH, przy czym między cafe+co a użytkownikiem zostaje zawarta umowa na korzystanie z aplikacji SmartPay (zwana dalej umową) zgodnie z punktem 4 .

1.3 Z aplikacji Smartpay mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat. Dotyczy to również udziału w programie bonusowym.


2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1 cafe+co dostarcza oprogramowanie na urządzenia mobilne (nazywane w niniejszych OWH aplikacją SmartPay).

2.2 Płacąc za pomocą aplikacji SmartPay na urządzeniach w Republice Austrii, użytkownik aplikacji SmartPay otrzymuje tak zwane „punkty kawowe” (zwane dalej „Punktami kawowymi”). „Płatność za pomocą aplikacji SmartPay” oznacza w szczególności zakup artykułów w automacie, przy czym jako środek płatniczy wykorzystywane jest konto kredytowe (tzw. „portfel cyfrowy”), które użytkownik musi odpowiednio załadować. Jako metoda płatności w tym „procesie doładowania” jest z zasady używana karta kredytowa VISA lub Mastercard. Jednak cafe+co zastrzega sobie prawo dodawania innych metod płatności w późniejszym terminie. Punkty kawowe są przechowywane w aplikacji SmartPay i mogą być następnie realizowane przez użytkownika tylko na korzystanie z ofert (zwanych dalej ofertą i łącznie ofertami) udostępnionych za pośrednictwem aplikacji SmartPay w ramach programu bonusowego cafe+co (dalej: program bonusowy ), o ile użytkownik zarejestrował się w programie bonusowym. Taka realizacja punktów kawowych w programie bonusowym w ramach aplikacji SmartPay odbywa się na odpowiednich warunkach danego dostawcy (dalej: Dostawca) dla odpowiedniej oferty. Płatność gotówką za zebrane punkty kawowe nie jest możliwa.

2.3 punkty kawowe wygasają po 2 latach na koniec danego kwartału. Powyższy okres 2 lat jest liczony od chwili otrzymania odpowiednich Punktów Kawowych. Użytkownik zostanie poinformowany o wygaśnięciu swoich Punktów Kawowych nie później niż 30 dni przed końcem danego kwartału.

2.4 Jeżeli użytkownik zarejestrował się do udziału w programie bonusowym, zachowuje 50 punktów kawowych pomimo wygaśnięcia zgodnie z punktem 2.3.

2.5 W przypadku cyfrowych instrumentów płatniczych i zawierania umów z odpowiednimi dostawcami, między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą usług płatniczych względnie dostawcami muszą zostać zawarte odrębne umowy, regulujące stosunek prawny między użytkownikiem a dostawcą usług płatniczych względnie oferentem.


3. REJESTRACJA DO KORZYSTANIA, ZAWARCIE UMOWY

3.1 Warunki korzystania z aplikacji SmartPay zgodnie z punktem 4:

3.1.1 Pobranie i instalacja aplikacji SmartPay na urządzeniu mobilnym użytkownika, dysponującego następującymi systemami operacyjnymi: Apple iOS w wersji 13 lub nowszej lub Android w wersji 8 lub nowszej (stan techniczny: styczeń 2021);

3.1.2 Rejestracja użytkownika w aplikacji SmartPay zgodnie z punktem 3.3.

3.2 W tym kontekście zwraca się wyraźnie uwagę na to, że minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z aplikacji SmartPay mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, w szczególności jeśli określone serie urządzeń lub wersje systemów operacyjnych nie są już obsługiwane przez producenta lub jeśli zmiany oprogramowania przez producentów urządzeń również prowadzą do zmiany zakresu funkcji aplikacji SmartPay. W takim przypadku użytkownicy zostaną powiadomieni o potrzebie aktualizacji w odpowiednim czasie.

3.3 Rejestracja w aplikacji SmartPay odbywa się w następujący sposób:

3.3.1 Utworzenie konta użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Istnieje przy tym również możliwość wykorzystania danych logowania do konta zewnętrznego, np. Apple, Google lub Facebook. Podawanie dalszych informacji jest dobrowolne, ale mogą one być wymagane do udziału w loteriach lub programie bonusowym cafe+co.

3.3.2 Akceptacja OWH przez użytkownika, widoczna lub dostępna do pobrania zarówno przed, jak i po zawarciu umowy w aktualnej wersji w aplikacji SmartPay oraz na stronie cafe+co pod adresem https://www.cafeplusco.com/sma... [warunki użytkowania aplikacji];

3.3.3 Akceptacja przepisów dotyczących ochrony danych cafe+co (oświadczenie o ochronie danych) przez użytkownika, widoczna lub dostępna do pobrania zarówno przed jak i po zawarciu umowy w aktualnej wersji w aplikacji SmartPay oraz na stronie cafe+co pod adresem https://www.cafeplusco.com/sma... [warunki ochrony danych aplikacji];

3.3.4 Zgoda Użytkownika na przesyłanie zmian w OWH lub w oświadczeniu o ochronie danych drogą mailową oraz na to, że zmiany te dotyczą Użytkownika w chwili zaakceptowania nowych OWH lub oświadczenia o ochronie danych.

3.4 cafe+co jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do sprawdzenia rejestracji użytkownika i odrzucenia jej z ważnych powodów (np. jeśli podane przez użytkownika informacje są ewidentnie nieprawidłowe).

3.5 Odpowiednie dane muszą być podane przez użytkownika w sposób kompletny i prawidłowy. Późniejszych zmian danych użytkownika należy dokonywać w koncie użytkownika niezwłocznie we własnym zakresie.

3.6 Użytkownik zostanie poinformowany o pomyślnie zakończonej rejestracji przez potwierdzenie na ostatni znany adres e-mail.

3.7 Umowa o korzystanie z aplikacji SmartPay między cafe+co a użytkownikiem staje się prawnie skuteczna z chwilą otrzymania potwierdzenia zgodnie z punktem 3.6..

3.8 Konto użytkownika jest osobiste i nie można go przenosić na osoby trzecie.

3.9 Dane użytkownika są przetwarzane i przechowywane przez cafe+co jako taką lub przez osobę opracowującą zlecenia dla cafe+co, jednak w żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, dostępnym na stronie cafe+co.


4. PRAWA DO KORZYSTANIA I TREŚĆ UMOWY

4.1 Z aplikacji SmartPay można korzystać po otrzymaniu mailem potwierdzenia przez cafe+co o pomyślnie zakończonej rejestracji zgodnie z punktem 3.6..

4.2 Użytkownik może wtedy:

4.2.1 zmienić swoje dane w odpowiednim profilu użytkownika aplikacji SmartPay;

4.2.2 dokonywać płatności zbliżeniowych i bezgotówkowych na urządzeniach cafe+co w Republice Austrii;

4.2.3 dodawać, usuwać, przeglądać i stosować metody płatności w aplikacji SmartPay (o ile są dostępne);

4.2.4 zbierać punkty kawowe, płacąc za pomocą aplikacji SmartPay i - o ile użytkownik zarejestrował się dodatkowo również w tym celu - realizować punkty kawowe w programie bonusowym.

4.3 W indywidualnych przypadkach cafe+co może „załadować” dodatkowe punkty kawowe (np. w formie „kredytu startowego”), co nie oznacza, że użytkownik ma do tego prawo.

4.4 Użytkownik otrzymuje proste, niewyłączne i niepodlegające cesji ani podlicencjonowaniu prawo korzystania z aktualnej wersji aplikacji SmartPay (tj. włącznie z aktualizacjami) zgodnie z niniejszymi OWH dla jego własnych celów - niekomercyjnych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą - ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej umowy.

4.5 Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, kopiowania, publikowania, powielania lub - w jakikolwiek inny sposób - przetwarzania lub wykorzystywania aplikacji SmartPay, w przeciwnym razie cafe+co może dochodzić roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

4.6 Korzystanie z aplikacji SmartPay do celów innych niż określone w niniejszych OWH jest zabronione. W przypadku niewłaściwego użytkowania jak wyżej lub niewłaściwego użytkowania przez osoby trzecie, cafe+co może dochodzić roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.


5. KOSZTY

Użytkownik ponosi koszty instalacji i użytkowania aplikacji SmartPay (np. koszty mobilnych połączeń transmisji danych, naliczane przez danego operatora sieci).


6. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Obowiązują przepisy prawne dotyczące gwarancyjnych uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.

6.2 cafe+co nie gwarantuje, że aplikacja SmartPay może być używana nieprzerwanie, w niewadliwy i bezpieczny/niezawodny sposób oraz że oferty dostawców są prawidłowe i kompletne, zgodnie z aplikacją SmartPay lub programem bonusowym.

6.3 cafe+co nie ponosi odpowiedzialności za zawartość linków do zewnętrznych stron internetowych w aplikacji SmartPay (np. linki do strony internetowej dostawcy). Za treść zewnętrznych stron internetowych zawsze odpowiada dany dostawca, ponosząc w tym zakresie odpowiedzialność cywilną.

6.4 cafe+co nie ponosi odpowiedzialności za treść danej oferty, która jest publikowana przez dostawcy w aplikacji SmartPay i nie jest również zobowiązana do ich sprawdzania. Umowa dotycząca oferty zawierana jest wyłącznie między oferentem a użytkownikiem, natomiast cafe+co nie jest nią w żaden sposób związana.

6.5 cafe+co nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieautoryzowanym stosowaniem lub użyciem aplikacji SmartPay lub innymi szkodliwymi działaniami użytkownika lub osób trzecich.

6.6 cafe+co nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową awarię aplikacji SmartPay w wyniku usterek technicznych, prac konserwacyjnych lub z innych powodów (w szczególności z powodu siły wyższej) lub za czasowe pogorszenie sie funkcji aplikacji SmartPay.

6.7 O ile nie narusza to obowiązującego prawa i o ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej, cafe+co odpowiada jedynie odszkodowawczo za szkody spowodowane przez cafe+co wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy jednak odszkodowania za szkody osobowe.


7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik zobowiązuje się w szczególności

7.1.1 do zgodnego z prawem i umową korzystania z aplikacji SmartPay, zgodnie z OWH,

7.1.2 do zabezpieczenia jego dostępu do aplikacji SmartPay przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie oraz zachowania w tajemnicy swojego hasła,

7.1.3 do niezwłocznej aktualizacji wszelkich zmian swoich danych kontaktowych w ustawieniach aplikacji SmartPay.


8. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE

8.1 Umowa rozpoczyna się wraz z zakończeniem procesu rejestracji zgodnie z pkt 3 i zawierana jest na czas nieokreślony.

8.2 Użytkownik i cafe+co mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenia można dokonać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres lub adres e-mail, przekazany ostatnio drugiej stronie umowy. Wypowiedzenie staje się prawnie skuteczne z chwilą otrzymania go przez drugą stronę umowy.

Skutek prawny wypowiedzenia umowy powoduje, że zebrane i niezrealizowane przez użytkownika punkty kawowe automatycznie tracą ważność. Dzieje się tak niezależnie od postanowień dotyczących przepadku, określonych w powyższych pkt. 2.3 i 2.4.

W przypadku rozwiązania umowy ewentualne środki na koncie środków zostaną zwrócone na rachunek bankowy użytkownika. Warunkiem tego zwrotu jest przekazanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego formularza, udostępnionego użytkownikowi przez cafe+co, wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

8.3 Użytkownik może w każdej chwili usunąć aplikację Smartpay. Usunięcie aplikacji Smartpay nie prowadzi jednak do rozwiązania umowy, a tym samym w szczególności do zwrotu posiadanych na koncie środków, ani do automatycznego wygaśnięcia punktów kawowych. Środki i zebrane punkty kawowe pozostają na razie na odpowiednim koncie użytkownika.

8.4 W przypadku braku operacji na koncie użytkownika przez okres 12 miesięcy, cafe+co zastrzega sobie wyraźne prawo do zatrzymania odpowiedniej opłaty administracyjnej po uprzednim powiadomieniu w odpowiednim czasie. W tym kontekście „operacja na koncie użytkownika” oznacza w szczególności (za)ładowanie środków płatniczych („portfel cyfrowy”) oraz zakup produktów za pomocą środków płatniczych.

8.5 Jeśli konto użytkownika, na którym nie ma środków, nie jest używane przez okres 36 miesięcy, cafe+co wyraźnie zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika, którego dotyczy problem (w tym konta kredytowego z zerowym stanem środków) po uprzednim powiadomieniu w odpowiednim czasie. W tym kontekście „korzystanie” z konta użytkownika oznacza w szczególności korzystanie z funkcji dostępnych w aplikacji SmartPay.


9. INNE INFORMACJE

9.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

9.2 Wszelkie oświadczenia mogą być składane ze skutkiem prawnym tylko pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres smartpay@cafeplusco.com, chyba że jest wymagana przez prawo inna forma lub w OWH zawarta jest inna regulacja. Nie istnieją żadne dodatkowe porozumienia ustne. Wymóg formy pisemnej dotyczy również zmian, anulowania lub odstąpienia od wymogu przestrzegania niniejszego punktu 9.2.

9.3 Obowiązuje wyłącznie prawo austriackie z wyłączeniem norm referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego (np. IPRG, Rzym I-VO itp.) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (względnie UN CISG).

9.4 Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych, o ile nie istnieje odmienna obowiązująca norma prawna (np. jeżeli nie ma zastosowania bezwzględna właściwość miejscowa sądu konsumenckiego) jest sąd merytorycznie właściwy dla pierwszej dzielnicy Wiednia.

9.5 Jeżeli postanowienie jest lub stanie się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na skuteczność, ważność lub wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. W przypadku takiej bezskuteczności, nieważności lub niewykonalności za uzgodnione uważa się postanowienie, które pod względem skutków ekonomicznych jest najbardziej zbliżone do danego postanowienia, a nie jest nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne. To samo dotyczy ewentualnych luk.