Menü anzeigen

Általános használati feltételek
cafe+co SmartPay alkalmazás

1. Érvényességi terület

1.1 A jelen Általános Használati Feltételek (a továbbiakban ÁHF) egyrészről a cafe+co Ital és Ételautomata Kft. (a továbbiakban cafe+co) és másrészről a SmartPay alkalmazás felhasználója (a továbbiakban Felhasználó) közötti mindennemű jogviszonyra érvényesek. Érvényesek továbbá a SmartPay alkalmazáson keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott minden tartalomra, funkcióra és egyéb szolgáltatásra.

1.2 A Felhasználó azzal, hogy a 3. pontban leírtak szerint regisztrál a SmartPay alkalmazásra, elfogadja a jelen ÁHF érvényességét, és a cafe+co és a Felhasználó között létrejön a SmartPay alkalmazás használatára vonatkozó 4. pontban leírt szerződés (a továbbiakban szerződés).

1.3 A SmartPay alkalmazást kizárólag 18. életévet betöltött személy használhatja. Ugyanez érvényes a bónuszprogramban való részvételre is.


2. Általános információk

2.1 A cafe+co mobil végberendezéseken futtatható szoftvert bocsát rendelkezésre (amelynek megnevezése a jelen ÁHF keretén belüli SmartPay alkalmazás).

2.2 A SmartPay alkalmazás segítségével Magyarország területén történő fizetéskor a SmartPay alkalmazás Felhasználója úgynevezett kávépontokat (a továbbiakban kávépont) kap. SmartPay alkalmazás segítségével történő fizetésnek számít különösen az automatából történő vásárlás, ahol a Felhasználó fizetőeszközként betétszámlát (úgynevezett „digitális pénztárcát”) használ, amelyet megfelelően fel kell töltenie. A feltöltéshez fizetőeszközként általában VISA vagy Mastercard hitelkártya és bankkártya használható. A cafe+co azonban fenntartja a jogot arra, hogy ezeket egy későbbi időpontban további fizetési módokkal egészítse ki. A kávépontokat a SmartPay alkalmazás tárolja, és a Felhasználó ezután kizárólag a SmartPay alkalmazásban a cafe+co Bónuszprogram (a továbbiakban Bónuszprogram) keretében közzétett ajánlatokra (a továbbiakban ajánlat, együtt ajánlatok) válthatja be a pontokat, feltéve, hogy a Felhasználó regisztrált a Bónuszprogramra. A kávépontok a SmartPay alkalmazás keretében a mindenkori Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) feltételei szerint válthatók be a Bónuszprogramban. Az összegyűjtött kávépontok nem válthatók készpénzre.

2.3 A kávépontok a mindenkori negyedév végétől számított 2 év eltelte után lejárnak. A 2 éves határidő a mindenkori kávépontok átvételétől számítandó. A Felhasználó a kávépontok lejáratáról legkésőbb 30 nappal az érintett negyedév vége előtt értesítést kap.

2.4 Ha a Felhasználó regisztrált a Bónuszprogramban, akkor a Felhasználónak a 2.3. pont szerinti lejárat ellenére is marad 50 pont az egyenlegén.

2.5 A digitális fizetőeszközökre és a mindenkori szolgáltatókkal való szerződéskötésre vonatkozóan a Felhasználónak és a mindenkori fizetési szolgáltatónak, illetve a szolgáltatóknak külön szerződéseket kell megkötniük, amelyek szabályozzák a Felhasználó és a fizetési szolgáltató, illetve szolgáltató közötti jogviszonyt.


3. Felhasználói regisztráció és szerződéskötés

3.1 A SmartPay alkalmazás használatának előfeltételei a 4. pont szerint az alábbiak:

3.1.1 A SmartPay alkalmazás letöltése és telepítése a Felhasználó olyan mobil berendezésén lehetséges, amelyen a következő operációs rendszer fut: Apple iOS a 13 vagy újabb verzió, illetve Android 8 vagy újjabb verzió (technikai állapot: 2021. január);

3.1.2 A Felhasználó SmartPay alkalmazásban történő regisztrációja a 3.3. szerin történik.

3.2 Ebben az összefüggésben kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a SmartPay alkalmazás használatának minimális műszaki követelményei a későbbiekben változhatnak. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a gyártó a továbbiakban nem támogat bizonyos mobil berendezés sorozatokat vagy operációs rendszer verziókat, vagy a készülékgyártó szoftvermódosításainak következtében a SmartPay alkalmazás funkcióinak köre is megváltozik. Ez esetben a Felhasználó figyelmét azonban időben felhívjuk a szükséges frissítésre.

3.3 A SmartPay alkalmazásra az alábbiak szerint lehet regisztrálni:

3.3.1 Felhasználói fiókot kell létrehozni egy e-mail cím és egy jelszó megadásával. Ezenkívül lehetőség van harmadik félnek minősülő szolgáltatónál meglévő, például Apple-, Google- vagy Facebook-fiók használatára is. A további adatok önkéntesek, szükségesek lehetnek azonban a cafe+co nyereményjátékaiban, illetve a Bónuszprogramban való részvételhez.

3.3.2 A Felhasználónak el kell fogadni az ÁHF-et, amelynek aktuális változata a szerződéskötést követően is megtekinthető, illetve letölthető a SmartPay alkalmazásban csakúgy, mint a cafe+co https://www.cafeplusco.hu/smar... weboldalán;

3.3.3 A Felhasználónak el kell fogadni a cafe+co adatvédelmi rendelkezéseit (adatvédelmi nyilatkozatát), amelynek aktuális változata a szerződéskötést követően is megtekinthető, illetve letölthető a SmartPay alkalmazásban csakúgy, mint a cafe+co https://www.cafeplusco.hu/smar... weboldalán;

3.3.4 A Felhasználónak hozzá kell járulnia az ÁHF, illetve az adatvédelmi nyilatkozat e-mailben történő kézbesítéséhez, valamint az adott módosításoknak az új ÁHF, illetve az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásának időpontjában a Felhasználóra való érvényességéhez.

3.4 A cafe+co jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Felhasználó regisztrációját, és lényeges okból megtagadhatja azt (például ha a Felhasználó nyilvánvalóan valótlan adatokat adott meg).

3.5 A Felhasználó köteles a mindenkori adatait teljesen és helyesen megadni. A Felhasználó köteles az utólag megváltozott adatait haladéktalanul saját maga javítani a felhasználói fiókjában.

3.6 A Felhasználó az utoljára közölt e-mail címére kap értesítést visszaigazolás formájában a sikeres regisztrációról.

3.7 A SmartPay alkalmazás használatára vonatkozó szerződés a cafe+co és a Felhasználó között a 3.6. szerinti visszaigazolás beérkezésével válik joghatályossá.

3.8 A felhasználói fiók személyre szóló, és nem ruházható át harmadik félre.

3.9 A Felhasználó adatait a cafe+co vagy a cafe+co által megbízott adatfeldolgozó dolgozza fel és tárolja, azonban semmiképpen nem adja át azokat harmadik félnek. További tudnivalók a cafe+co weboldalán lehívható adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.


4. Használati jogok és a szerződés tartalma

4.1 A SmartPay alkalmazás használata a cafe+co által a sikeres regisztrációra vonatkozóan e-mailben küldött 3.6. pont szerinti visszaigazolás beérkezése után lehetséges.

4.2 Ezt követően a Felhasználó

4.2.1 mindenkori adatait a mindenkori SmartPay alkalmazásban, a mindenkori felhasználói fiókban módosíthatja;

4.2.2 érintés- és készpénzmentesen fizethet a cafe+co automatáiban Magyarország területén;

4.2.3 fizetési módokat adhat hozzá, törölhet, jeleníthet meg és használhat a SmartPay alkalmazásban (amennyiben rendelkezésre állnak);

4.2.4 kávépontokat gyűjthet a SmartPay alkalmazással történő fizetéskor, és – amennyiben a Felhasználó arra külön regisztrált – kávépontokat válthat be a Bónuszprogramban.

4.3 A cafe+co egyedi esetekben további kávépontokat is jóváírhat (például „kezdő egyenleg” formájában), a Felhasználó azonban erre nem alapíthat jogot.

4.4 A felhasználónak a jelen szerződés időtartamára korlátozott, egyszerű, nem kizárólagos, át nem ruházható és nem allicencbe adható joga van arra, hogy a SmartPay alkalmazás aktuális verzióját (beleértve a frissítéseket) a jelen ÁHF-fel összhangban saját, nem kereskedelmi, valamint nem iparűzési célokra történő használatára vonatkozóan.

4.5 A Felhasználó nem jogosult a SmartPay alkalmazást megváltoztatni, másolni, nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, vagy bármilyen egyéb módon feldolgozni vagy értékesíteni, ellenkező esetben a cafe+co többek között kártérítési és mulasztási igénnyel élhet.

4.6 Tilos a SmartPay alkalmazást a jelen ÁHF-ben meghatározottaktól eltérő célokra használni. Nem megengedett használat vagy harmadik fél általi nem megengedett használat esetén a cafe+co kártérítési és mulasztási igénnyel élhet.


5. Költségek

A SmartPay alkalmazás telepítésével és használatával összefüggésben felmerülő költségeket (például a mindenkori szolgáltató által felszámított mobil adatátviteli költségek) a Felhasználó viseli.


6. Garancia és szavatosság

6.1 A garanciára a vonatkozó, hatályos törvényi jogorvoslati szabályozások érvényesek.

6.2 A cafe+co nem vállal garanciát a SmartPay alkalmazás megszakítás nélküli, hibamentes és biztonságos használhatóságára és a szolgáltatók ajánlatainak a SmartPay alkalmazás, illetve a Bónuszprogram szerinti ajánlatai helyességére és hiánytalanságára.

6.3 A cafe+co nem vállal felelősséget a SmartPay alkalmazásban található, külső weboldalakra mutató (például a szolgáltatók oldalára mutató) hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért. A külső weboldalak tartalmáért mindig a mindenkori szolgáltató felelős, és köteles azért helyt állni.

6.4 A cafe+co nem vállal felelősséget a mindenkori szolgáltató által a SmartPay alkalmazásban közzétett mindenkori ajánlatokért, és nem köteles azokat ellenőrizni. Az ajánlatra vonatkozó szerződés kizárólag a szolgáltató és a Felhasználó között jön létre. A cafe+co-ra ebben a tekintetben semmilyen kötelezettség nem hárul.

6.5 A cafe+co nem vállal felelősséget a SmartPay alkalmazás szakszerűtlen vagy jogosulatlan felhasználásából, vagy a Felhasználó vagy harmadik fél általi egyéb káros cselekedetből keletkező károkért.

6.6 A cafe+co nem vállal felelősséget a SmartPay alkalmazás technikai problémák, karbantartási munkák vagy egyéb ok (így különösen vis maior események) miatti átmeneti kimaradásáért, vagy a SmartPay alkalmazás funkcióinak ideiglenes csökkenéséért.

6.7 Amennyiben nem ütközik kötelező erejű jogszabályba, és amennyiben a jelen ÁHF nem tartalmaz egyéb szabályozást, úgy a cafe+co kizárólag a cafe+co által durva hanyagságból vagy szándékosan okozott károk megtérítéséért felelős. Ez a felelősségkorlátozás azonban nem érvényes a személyi károk megtérítésére.


7. A Felhasználó kötelezettségei

7.1 A Felhasználó vállalja különösen, hogy

7.1.1 jogszerűen és szerződésszerűen, az ÁHF-fel összhangban használja a SmartPay alkalmazást,

7.1.2 a SmartPay alkalmazáshoz való hozzáférési adatait védi a harmadik fél általi illetéktelen használattól, és a jelszavát titokban tartja,

7.1.3 megváltozott elérhetőségeit haladéktalanul frissíti a SmartPay alkalmazás beállításainál.


8. Futamidő és megszűnés

8.1 A szerződés futamideje a regisztrációs folyamat 3. pont szerinti befejezésével kezdődik, és határozatlan időre jön létre.

8.2 A Felhasználó és a cafe+co bármikor felmondhatja a szerződést rendes felmondással. A felmondás a másik fél utoljára közölt címére, vagy e-mail címére küldött levélben vagy e-mailben történhet. A felmondás a mindenkori másik szerződő félhez történő beérkezéssel válik joghatályossá.

A szerződés megszűnésének joghatályossá válásával a Felhasználó által gyűjtött és be nem váltott kávépontok automatikusan lejárnak. Ez a 2.3. és 2.4. pont szerinti, lejáratra vonatkozó szabályozásoktól függetlenül érvényes.

Az egyenlegszámlán lévő mindenkori egyenleget a szerződés megszűnése esetén visszautalják a Felhasználó bankszámlájára. A visszatérítés előfeltétele a cafe+co által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatvány – egy érvényes fényképes igazolvány másolatával együtt történő – visszaküldése.

8.3 A Felhasználó bármikor törölheti a SmartPay alkalmazást. A Smartpay alkalmazás törlésével azonban a szerződés nem szűnik meg – és így különösen a fennálló egyenleg sem kerül visszatérítésre, és a kávépontok sem járnak le automatikusan. Az egyenleg és az összegyűjtött kávépontok ehelyett a mindenkori Felhasználói számlán maradnak.

8.4 Ha a Felhasználó egyenlegszámláján 12 hónapig nincs forgalom, akkor a cafe+co kifejezetten fenntartja a jogot – kellő időben történő előzetes bejelentést követően – arányos mértékű adminisztrációs díj visszatartására. Az „egyenlegszámlán történő mozgás” ebben az összefüggésben különösen a fizetőeszköz („digitális pénztárca”) (fel)töltését és a fizetőeszközök Felhasználásával történő termékvásárlást jelenti.

8.5 Ha egy Felhasználói számlát, amelynek egyenlegszámláján nincs egyenleg, 36 hónapon túl nem használnak, akkor a cafe+co kifejezetten fenntartja a jogot az érintett Felhasználói számla (és a mindenkori, egyenleg nélküli egyenlegszámla) időben történő előzetes bejelentés utáni felfüggesztésére. A Felhasználói számlahasználata ebben az összefüggésben különösen a SmartPay alkalmazásban rendelkezésére bocsátott funkciók használatát jelenti.


9. Egyebek

9.1 A szerződés nyelve a magyar.

9.2 Minden nyilatkozat írásban vagy a smartpay@cafeplusco.hu címre küldött e-mailben tehető meg joghatályosan, kivéve, ha a törvény kötelezően más formát ír elő, vagy az ÁHF más szabályozást tartalmaz. Szóban elhangzott és egyéb megállapodások nincsenek. Az írásbeliség követelménye a módosításokra, hatályon kívül helyező rendelkezésekre, vagy a jelen 9.2. pont betartásától való elállásra is érvényes.

9.3 Kizárólag az magyar jog érvényes a Nemzetközi Magánjogi Kódex, a Róma I. rendelet stb. és az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvenció (CISG) kizárásával.

9.4 Minden jogvitában – ellentétes, kötelező erejű, törvényi norma (például kötelezően előírt fogyasztóvédelmi bíróság) hiányában – a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

9.5 Ha valamelyik rendelkezés hatálytalan, érvénytelen vagy nem végrehajtható, vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát, érvényességét vagy végrehajthatóságát. Ilyen hatálytalanság, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság esetére a felek megállapodnak abban, hogy azt a mindenkori rendelkezés gazdasági eredményét lehetőleg megközelítő, és nem hatálytalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel váltják fel. Ugyanez érvényes a rendelkezések hiányára is.