Menü anzeigen

Polityka prywatności
dla aplikacji cafe+co SmartPay

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych stanowi uzupełnienie naszych Ogólnych Warunków Korzystania (OWU) dla aplikacji cafe+co SmartPay. W związku z tym odsyła się d również do definicji zawartych w niniejszych OWU.

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w aplikacji SmartPay jest:

cafe+co International Holding GmbH
FN 192695a (Sąd ds. Handlowych [Handelsgericht] w Wiedniu)
Vorarlberger Allee 14
1230 Wiedeń
NIP: ATU49507207
Telefon: +43 (0)5 05 200
E-mail: datenschutz@cafeplusco.com
Strona internetowa: www.cafeplusco.com


2. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie i zgodnie z odpowiednimi normami prawnymi (w szczególności Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DSG) oraz Ustawą Telekomunikacyjną 2003).


3. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszelkie informacje, za pomocą których można Cię zidentyfikować lub które umożliwiają Twoją identyfikację (np. imię/nazwisko, data urodzenia, płeć, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.).


4. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Informacje ogólne

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko wtedy, gdy ich przechowywanie jest konieczne ze względów technicznych („uzasadniony interes”) lub gdy dobrowolnie przekażesz nam te dane w określonych celach („przekazywanie danych”). Do komunikacji danych wykorzystujemy następujące dane osobowe (o ile dane te są nam udostępnione): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres (zawierający kod pocztowy, miasto, ulicę i kraj), użyty język, data urodzenia, płeć, zebrane „punkty kawowe”, zamówienia kuponów, udział w loteriach, ulubione maszyny, identyfikatory chipowe, dane dotyczące transakcji i użytkowania oraz – w stosownych przypadkach – korespondencja z nami. Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu i/lub wymaganym wzgl. dozwolonym przez prawo.


4.2. Wykorzystanie danych

Poniżej znajdziesz przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z aplikacji SmartPay, a także najważniejsze aspekty przetwarzania danych w ramach naszej aplikacji SmartPay.


4.2.1. Korzystanie z aplikacji SmartPay

Podczas otwierania, zamykania, logowania i wylogowania lub przy każdym korzystaniu z aplikacji SmartPay, aplikacja SmartPay zapisuje w szczególności (i) dane logowania ze znacznikiem czasu, (ii) ogólne informacje o urządzeniu, (iii) ogólne informacje o systemie operacyjnym, (iv) adres IP oraz (v) dane lokalizacyjne, które są niezbędne do utrzymania funkcjonalności aplikacji SmartPay i programów bonusowych (w szczególności tych, które są niezbędne do obrony przed cyberatakami i związanym z tym dalszym rozwojem technicznym aplikacji.

W takim przypadku przechowywanie danych jest uwarunkowane technicznie, a zatem również zgodne z ochroną danych („uzasadniony interes”). Dane te nie będą przez nas dalej przetwarzane, chyba że poniżej określono inaczej.

Twoje dane wykorzystujemy również do rozwiązywania problemów z aplikacją SmartPay, zwiększania przyjazności dla użytkownika i poprawy efektywności naszych usług.


4.2.2. Kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, tradycyjnej poczty lub innych środków komunikacji na odległość, podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane przez 36 miesięcy w celu przetworzenia Twojego zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.


4.2.3. Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach aplikacji SmartPay to w szczególności: (i) nawiązywanie kontaktu, (ii) przetwarzanie logowania i zarządzanie kontem użytkownika, (iii) przetwarzanie doładowań konta użytkownika (" portfel cyfrowy”), (iv) przetwarzanie zakupów produktów za pomocą konta kredytowego, (v) rejestracja i realizacja udziału w programie bonusowym lub w loteriach, (vi) (przetwarzanie) zwrotów środków na koncie kredytowym, oraz ewentualnie (vii) weryfikacja pełnoletniości użytkownika, [a także] (viii) prowadzenie (innej) korespondencji.


4.2.4. Reklama, badania rynku i opinii

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynku i opinii lub badań dotyczących konkretnych produktów oraz działań marketingowych, jeśli wcześniej wyrazisz na to zgodę lub jeśli zezwalają na to przepisy prawa (a Ty nie wniosłeś sprzeciwu).


5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed niedozwolonym, nielegalnym lub przypadkowym dostępem, utratą, przetwarzaniem, wykorzystaniem i manipulacją. Twoje dane są chronione przez bezpieczny serwer.

Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, aby chronić Twoje dane. Mimo naszych środków ostrożności, nie można całkowicie wykluczyć nielegalnej ingerencji osób trzecich (poprzez złośliwe oprogramowanie, włamania, przechwytywanie faksów itp.). Z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu niespowodowanych przez nas błędów w transmisji danych i/lub bezprawnego dostępu do danych przez osoby trzecie.


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM / TRANSFER DANYCH ZA GRANICĘ

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności jeśli wyraziłeś zgodę na przekazanie swoich danych lub jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych. Przekazywanie Twoich danych może być również konieczne w celu zapobiegania nadużyciom (np. nadużycie karty kredytowej). Jednostki przetwarzające, z których korzystamy (np. dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług IT do obsługi strony internetowej www.cafeplusco.com, aplikacji SmartPay oraz [występujących] w trakcie transferu danych między nami a dostawcami, przechowywania danych, przesyłania informacji dla użytkownika) otrzymują Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zawartych z Tobą umów. Nasi przetwarzający mogą wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do realizacji swoich zadań. Zapewniamy również, że nasi przetwarzający przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Poziom ochrony danych w krajach trzecich może nie odpowiadać takiemu poziomowi w Austrii. Z tego powodu Twoje dane będą przekazywane do krajów trzecich tylko wtedy, gdy Komisja Europejska uzna, że kraj ten ma odpowiedni poziom ochrony danych lub że istnieją inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (takie jak zawarte przez nas standardowe klauzule umowne).

Jeżeli nasza firma zostanie przekazana w całości lub w części podmiotom trzecim, Twoje dane również zostaną przekazane. Takie procesy nie mają jednak wpływu na ważność oświadczenia o ochronie danych.


7. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych, obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód. Tak więc po zawarciu umowy Twoje dane będą przechowywane do upływu wymaganego przez prawo podatkowe siedmioletniego okresu przechowywania.

Jeśli utworzysz lub zarejestrujesz konto użytkownika aplikacji SmartPay, udostępniając dane osobowe, będziemy je przechowywać zasadniczo przez okres 3 (trzech) lat od ostatniego kontaktu z nami, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę.


8. ZGŁASZANIE WYCIEKU DANYCH

Zawsze staramy się odpowiednio wcześnie wykryć wycieki danych. Wszelkie naruszenia ochrony danych (data breach) będziemy zgłaszać Tobie i/lub właściwemu organowi nadzorczemu, podając przy tym odpowiednie dane (data breach notification [powiadomienie o naruszeniu danych]).


9. TWOJE PRAWA

Zasadniczo masz prawo do informacji, sprostowania/uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwości przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu. Zapytania w tym zakresie należy kierować wraz z dowodem tożsamości pocztą elektroniczną na adres datenschutz@cafeplusco.com lub pocztą tradycyjną na nasz adres podany powyżej w punkcie 1.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, możesz również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym - w Austrii jest to organ ochrony danych – Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien/Wiedeń.


10. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, PRAWO ODWOŁANIA

W szczególności możesz w dowolnym czasie sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych, chyba że istnieją ważne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę.

Ponadto możesz w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie podważa jednak zgodności z prawem przetwarzania, wykonywanego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 9.


11. INFORMACJA PRAWNA I INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

11.1. Informacje ogólne

Korzystając z naszej aplikacji SmartPay, akceptujesz nasze oświadczenie o ochronie danych i wyrażasz jednoznaczną zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych i przepisami obowiązującymi w zakresie ochronie danych.

Zawsze staramy się o to, aby informacje w naszej aplikacji SmartPay były prawidłowe i kompletne. Pomimo to mogą wystąpić niezamierzone błędy. Może się więc zdarzyć, że udostępnione informacje i aplikacje – w całości lub w części – są niewykonalne, nieaktualne, niepewne, niekompletne lub niepozbawione błędów, nie są stale dostępne lub jeśli ewentualne błędy/problemy nie zostaną niezwłocznie usunięte. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za takie informacje i aplikacje oprogramowania w naszej aplikacji SmartPay, które są niewykonalne, nieaktualne, niepewne, niekompletne, nieprawidłowe, brakujące lub nie są stale dostępne.

Nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość linków do zewnętrznych stron internetowych w aplikacji SmartPay. Za zawartość zewnętrznych stron internetowych zawsze odpowiada dany dostawca w ramach odpowiedzialności cywilnej. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez odpowiedniego dostawcę w aplikacji SmartPay i nie jesteśmy również zobowiązani do ich sprawdzania.

Decyzje oparte na informacjach udostępnianych w naszej aplikacji SmartPay i witrynach, do których prowadzą hiperłącza, zależą wyłącznie od Twojego uznania i poczucia odpowiedzialności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie szkody w związku z wykonywaniem aplikacji, w tym za uszkodzenie urządzenia końcowego lub szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, danych lub przychodów.

Jeśli chcesz wykorzystywać nasze informacje lub dane w celach związanych z działalnością gospodarczą, musisz uzyskać na to uprzednią zgodę. Prosimy w tym celu o kontakt (patrz dane kontaktowe powyżej).

W trosce o kompletność chcemy jeszcze ogólnie zwrócić uwagę na to, że informacje, dane, dokumenty, tajemnice handlowe i handlowe, idee itp., które zostały opublikowane (w Internecie) i (poprzez to) udostępnione wszystkim, nie są już objęte poufnością .


11.2. Ciasteczka

Dla kompletności zwracamy uwagę, że na naszej stronie internetowej – do której można w ramach aplikacji SmartPay napotkać odniesienie – używamy plików Cookiem, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną. Tu wyjaśnienie: pliki cookie są to małe (tekstowe) pliki, które witryna lub aplikacja przesyła na Twój dysk twardy lub urządzenie mobilne. Chociaż pliki cookie identyfikują urządzenie użytkownika, to nie identyfikują go osobiście.

Tego rodzaju plików cookie nie używamy jednak w ramach samej aplikacji SmartPay.


12. ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień treści informacji w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają (już) lub nie w pełni odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, to nienaruszone pozostają treść i ważność pozostałych części.